Mykola Yakymchuk

AUAG

Leonid Hubersky

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Sergiy Vyzhva

Geology Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Maxim Vityk

Shell Ukraine Exploration and Production

Claude Martin

Total E&P

Claus Beyer

CB-Magneto

Iryna Wetzel

ERDAS

Rainer Ludwig

Schlumberger Information Solutions

Reinhard F. Sachsenhofer

Montanuniversitaet Leoben

Eugenia Cheremisina

VNIIgeosystem

Grigory Brekhov

VSEGEI

Peter Martyshko

Institute of Geophysics Ural Branch RAS

Olexander Ponomarenko

Institute of Geochemistry NAS Ukraine

Genadiy Pivnyak

National Mining University

Michael Zgurovsky

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”